Kursusel osalemise tingimused

Kursusel osalemise vormi täitmisega nõustub kursusel osaleja alltoodud lepingu tingimustega

Lepingu ese
Lepingu ese on koeraomanikule koertekoolis Kratt Teenusepakkuja poolt pakutavad kursused.  
Lepingu alusel kohustub Teenusepakkuja osutama kliendile koerte koolitamise kursuseid (edaspidi Teenus) kokkulepitud mahus ja tähtaegadel ning klient kohustab maksma teenusepakkujale kursuse tasu.  
Oma tegevuses juhindub Teenusepakkuja kehtivatest õigusaktidest ja koolituse tingimustest.  

Kliendi õigused ja kohustused
Klient kohustub:
Teavitama Teenusepakkujat nii kursusele registreerumisel kui ka kursuse käigus asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada
Teenuste osutamist Teenusepakkuja poolt;
Andma Teenusepakkujale kirjalikult taasesitavas vormis juhiseid Teenuste osutamiseks, kui Teenusepakkuja neid nõutab;
Klient vastutab ise oma koolitusel osaleva alaealise lapse eest ning osaleb treeningtundides abistava saatjana, kui koera õpetamist viib läbi tema laps. Lapse tegevus ei tohi häirida kaasõpilasi ning see ei tohi takistada tundide läbiviimist õppekava kohaselt.
Klient vastutab oma koera eest ise. Mitte ühelgi ajahetkel ei lähe vastutus koera eest üle treenerile või Teenusepakkujale.
Koer, kellega koolitusel osaletakse, peab olema nõuetekohaselt vaktsineeritud.
Klient kohustub koristama oma koera järelt kõik väljaheited teekonnal treeningplatsile, platsi peal/treeninghallis ja treeningplatsilt lahkumise teekonnal.
Kliendil peavad olema treeningul kaasas väljaheite koristamiseks vajalikud vahendid.
Klient kohustub hoidma oma koera rihmastatult ja tõkestama tema pääsu teiste koerte, õpilaste või möödujateni, kasutades vajadusel ettevaatusabinõusid nagu topeltrihmastamine, rinnalt kinnitusega traksid või koonurihm.
Klient on kohustatud teavitama treenerit koera jooksuajast, terviseseisundist, käitumisprobleemidest, agressioonijuhtudest, rutiinimuutustest ja ebameeldivatest kogemustest, mis võivad mõjutada koera käitumist.
Koer, kellel on treeningperioodil jooksuaeg, peab treeninghallis kandma pükse.
Koera jooksuajast tuleb võimalusel treenerit eelnevalt teavitada.
Klient  kohustub platsil viibides järgima treeneri juhtnööre, ega tohi häirida oma tegevusega teiste õpilaste õppetööd.
Kui Kliendil on kahtluseid treeneri juhtnööride ohutuse või asjakohasuse osas, tuleb sellest koheselt treenerit teavitada.
Kui koer pääseb treeningtunnis rihmast lahti ja põhjustab kaasõpilasele, treenerile või kolmandatele isikutele tervisekahjustusi või vara rikkumist, hüvitab klient kõik kahjuga seonduvad kulud.
Kui Klient ei osale treeningtunnis, siis trenni tasu ei tagastata. Puudutud trenni on võimalik järgi teha interneti vahendusel. Iga puudutud trenni kohta võib õpilane koolitajale saata kuni 6 minutit asjakohast videomaterjali, mille alusel Teenusepakkuja Klienti harjutuste juures nõustab.
Juhul, kui Pooled on selles eraldi kirjalikult kokku leppinud, hüvitama Teenusepakkujale Teenuste osutamisega seotud vajalikud kulud.
Kliendil on õigus:
Saada mõistliku aja jooksul Teenusepakkujalt informatsiooni Teenuste osutamise käigu kohta vastavalt Klient poolt esitatud taotlusele;
Anda Teenusepakkujale vajadusel kursuse käigus täiendavaid ja/või täpsustavaid juhiseid Teenuste osutamise kohta.

Teenusepakkuja õigused ja kohustused
Teenusepakkuja kohustub:
Osutama Kliendile Teenuseid isiklikult ja/või oma töötajate kaudu;
Teenuste osutamisel lähtuma eelkõige Kliendi poolt edastatud informatsioonist või dokumentidest ning oma erialastest teadmistest;
Teavitama viivitamatult Klienti asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt kokkulepitud
Teenuste osutamist või sunnivad Teenusepakkujat saadud juhistest kõrvale kalduma või võivad ajendada Klienti muutma Teenuste osutamiseks antud juhiseid;
Teavitama viivitamatult Klienti asjaoludest, mis võivad põhjustada huvide konflikti Kliendi ja Teenusepakkuja vahel,
Kursuse lõppemisel viivitamatult tagastama Kliendile tema poolt Teenusepakkujale Teenuste osutamiseks üleantud ja kursuse käigus loodud dokumendid.
Juhul, kui Teenusepakkuja on Teenuste osutamisel teinud tehinguid, kohustub Teenusepakkuja üle andma Kliendile ka nimetatud tehinguid puudutavad dokumendid.
Teenusepakkujal on õigus:
Määrata kindlaks Teenuste osutamise kord ja viis, arvestades Kliendi juhiseid;
Saada Teenuste osutamise eest kokkulepitud tasu.
Teenuste vastuvõtmine Kokkulepitud Teenusepakkuja töö vastuvõtmine on toimunud, kui meili või Facebooki grupi teel välja kuulutatud treeningtund on toimunud.
Mitte teenindada klienti, kes keeldub täitmast treeneri poolt etteantud ohutusnõudeid (hoidma koera rihmas, takistama oma koera ligipääsu teistele koertele, jätab alaealise koeraga üksi trenni vms) või kes saabub trenni eba-adekvaatses olekus.

Teenusepakkuja tasu ja kulude kandmine
Teenuste nõuetekohase osutamise eest tasub Klient Teenusepakkujale kursuse tasu (edaspidi: Tasu).
Klient on kohustatud Teenusepakkujale Tasu maksma Teenusepakkuja poolt esitatava arve alusel 7 tööpäeva jooksul Kliendile arve esitamisest arvates. Kahes osas makstes tuleb tasuda 50% Tasust  Teenusepakkuja poolt esitatava arve alusel 7 päeva jooksul, aga mitte hiljem kui kursuse alguskuupäeval, ning ülejäänud 50% 28 päeva jooksul Kliendile arve esitamisest arvates. Esimese osamakse laekumine kinnitab Kliendi registreerumise kursusele ning ilma Tasu õigeaegse laekumiseta kursusel osaleda ei saa.
Tasu hõlmab kõiki Teenuste osutamisega seotud Teenusepakkuja kulusid, olenemata kulude tekkimise ajast.
Lisaks Tasule võib Teenusepakkuja nõuda üksnes nende dokumentaalselt tõestatud kulude hüvitamist, milles Pooled on eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.
Kui Klient on koolituse tingimustest tulenevad kohustused kohaselt täitnud, kuid Teenusepakkuja ütleb teenuse osutamise kokkuleppe erakorraliselt üles enne Teenuste osutamise lõpuleviimist, on Teenusepakkuja õigustatud nõudma Tasu ülesütlemise hetkeks osutatud ja Kliendile trennipäeviku alusel kohaselt üleantud Teenuste eest, välja arvatud, kui üleantud Teenuseid ei saa iseseisvalt kasutada ilma osutamata jäänud Teenuste osaga.
Vastutus Koolituse tingimustest või seadustest tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest vastutab Pool koolitustingimustes ja Eesti Vabariigis kehtivate seadustega kehtestatud korras ning kohustub hüvitama teisele Poolele mittetäitmisest või mittevastava täitmisega tekkinud tahtliku varalise kahju täies ulatuses.
Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi omandatud teadmiste või koolituse tulemuste eest.
Koolitustingimuste alusel kohustub Teenusepakkuja osutama üksnes koolitusteenust ning võimaldama Kliendil osaleda treeningutel ning tutvuda koolituskursuse kirjalike materjalidega koolitustingimustes sätestatud mahus.

Koolitustingimuste kehtivus
 Koolitustingimused jõustuvad Kliendi registreerumisel koolitusele.
Koolitustingimused kehtivad Poolte poolt kõigi oma kohustuste täitmiseni, eelkõige kuni Teenuste osutamise lõpuleviimiseni.